องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง

20

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยและผู้ได้รับผลกระทบ

วันนี้ (30 กันยายน 2563) เวลา 09.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์ การเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่ ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 312 ถุง
ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

ในตอนบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดวาตภัยในพื้นที่ จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมวิศวกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 418 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเจ้าหน้าที่ให้ทราบ ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 4 ครอบครัว และพื้นที่อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จำนวน 5 ครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
โดยเป็น ผู้สูงอายุ พร้อมกับพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปรกติสุข ต่อไป ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 53 ตำบล 74 หมู่บ้าน ได้รับอิทธิพล จากพายุโซร้อน “โนอึล” และหย่อมความกดอากาศต่ำแผ่ปกคลุมภาคใต้ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกัน และมีลมกระโชกแรงเป็นวงกว้างในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ทำให้บ้านเรือนราษฎร ทรัพย์สิน ถนน สะพาน กระชังปลา เรือหาปลา และพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้รับความเสียหาย ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 312 ครัวเรือน

จังหวัดตรัง แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 87 ตำบล 723 หมู่บ้าน ได้รับอิทธิพลจากพายุโซร้อน “โนอึล” และหย่อมความกดอากาศต่ำแผ่ปกคลุมภาคใต้ เมื่อวันที่ 18-20 กันยายน 2563 ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นวงกว้างในพื้นที่จังหวัดตรัง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ทำให้บ้านเรือนราษฎร ทรัพย์สิน ถนน เรือหาปลา และพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่ 5 อำเภอ 6 ตำบล 14 หมู่บ้าน ได้รับความเสียหาย ราษฎรได้รับ ความเดือดร้อนและผลกระทบ 418 ครัวเรือน