“รมว.อุตสาหกรรม” เปิดกิจกรรม “ฝึกทักษะอาชีพ สร้างรายได้ กระจายโอกาสสู่ชุมชนหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ การทำผ้ามัดย้อม”

22

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. : นายสุริยะ จึงรุ่งเรื่องกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ฝึกทักษะอาชีพ สร้างรายได้ กระจายโอกาสสู่ชุมชนหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ การทำผ้ามัดย้อม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วัดพรหมสุวรรณสามัคคี แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.

โดยมีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม, ผู้นำชุมชนบางไผ่ และชุมชนใกล้เคียง ในการนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 500 คน ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน