เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เปิดสอบนักธรรมชั้นตรีประจำปี 2563 ณ สนามสอบวัดพระธรรมกาย

48

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 12.30 น. พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นประธานอ่านโอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง และ เปิดสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2563 ณ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย โดยพระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม เจ้าคณะตำบลคลองหก วัดปัญญานันทาราม เมตตาให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบ พระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขต ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ มีพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และคณะสงฆ์ ถวายการต้อนรับ

ทั้งนี้วัดพระธรรมกาย เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวงของเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กำกับดูแลโดยแม่กองธรรมสนามหลวง สำหรับนักธรรมชั้นตรีกำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 26 – 29 กันยายน 2563 รวมสอบ 4 วัน 4 วิชา วันละ 1 วิชา ให้เวลาวิชาละ 3 ชั่วโมง คือ 1. วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 2.วิชาธรรม 3.วิชาพุทธ และ 4. วิชาวินัย ตามรายชื่อมีพระภิกษุและสามเณรผู้มีสิทธิ์สอบในเขตอำเภอคลองหลวงเข้าสอบ จำนวน 242 รูป