การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

9

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวัชรา ณ วังขนาย รองประธานคณกรรมการ คนที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง การป้องกันและหลุดพ้นจากปัญหาหนี้นอกระบบ (รุ่นที่ 2) ของคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฏร ณ ระเบียงไม้รีสอร์ท อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ตามที่ คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฏร ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ รับทราบถึงข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางและมาตรการป้องกันและหลุดพ้นจากปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรมให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้นอกระบบและประชาชนผู้สนใจ ประมาณ 330 คน

ซึ่งคณะกรรมาธิการได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาหนี้สิน โดยมีการประชุมร่วมกับหน่วนงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบ หน้าที่และอำนาจตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาศึกษา ปัญหาหนี้สิน ซึ่งมีแนนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเกิดจากเหตุปัจจัยที่สำคัญหลายประการ ได้แก่ ปัญหาหนี้สินของประเทศ หนี้สินภาคธุรกิจ หนี้สินภาคอุตสาหกรรม หนี้สินภาคประชาชน และหนี้สินเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนหนี้สินเกษตรกร อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมต่อไป

โดยมี ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตลอดจนประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังเวทีสัมนาเป็นจำนวนมาก