อาชีวะประชุมผู้บริหาร ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงการศึกษา สพฐ.-สอศ.

37

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนามอบนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมบรรยายพิเศษ การขับเคลื่อน โครงการ “สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการอาชีวศึกษา” โดยมีนายพีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้อํานวยการสถานศึกษา ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ผู้อํานวยการสํานัก/หน่วย/ศูนย์ ร่วมประชุมสัมมนา 480 คน ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย

ดร.บุญรักษ์ เปิดเผยว่า “ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ นับเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาลที่จะต้องรับทราบแนวนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลในการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศได้ การศึกษานับเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนต้องอาศัยพลเมืองของชาติที่กอปรด้วยความรู้ความสามารถในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นกลไกลสําคัญที่จะต้องสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา มีแนวทางการดําเนินงานในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านการจัดการศึกษาการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศและการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานใหม่ตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงโดยการนําเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการบริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน”

ดร.บุญรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดประชุมสัมมนาฯ เพื่อน้อมนํานโยบายของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการขับเคลื่อนสะพานความเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการอาชีวศึกษา การขับเคลื่อนงานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นกลไกลหลักในการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของกระแสโลกาภิวัฒน์ และการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานใหม่ตามนโยบายการเปลี่ยนแปลง โดยการนําเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการบริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา โดยการน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน (1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม (3) มีงานทํา มีอาชีพ (4) เป็นพลเมืองดี ซึ่งคาดว่าจะสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในการพัฒนาการจัดการศึกษาของชาติเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน ต่อไป

ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาฯ ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่ผ่านการประเมินและรับรองสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ในระดับรางวัลเหรียญทอง ด้วยผลคะแนน 474 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน และทาง COLOMBO PLAN STAFF COLLEGE FOR TECHNICIAN EDUCATION (CPSC) ได้จัดทําโล่เกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตรให้กับทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อีกด้วย