นายอำเภอแม่สายประชุมหารือนายอำเภอท่าขี้เหล็กเพื่อแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าไปยังเมียนมา

15

วันนี้ 25 ก.ย.2563 เวลา 15.30 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สายพร้อมด้วยตัวแทน TBC ฝ่ายไทยและตัวแทนหอการค้าเชียงราย ได้ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้าข้ามแดนจุดสะพานแห่งที่ 2 อ.แม่สาย จ.เชียงราย กับ นายซานเมียนซอ

นายอำเภอท่าขี้เหล็ก ตัวแทนจากประเทศเมียนมา เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการปฎิบัติและเตรียมข้อมูลเพื่อร่วมประชุม คณะกรรมการ TBC ไทย-เมียนมาร์ ในวันที่ 28 ก.ย.2563 ที่ โดยฝ่ายเมียนมาร์ เป็นเจ้าภาพ ณ จ.ท่าขี้เหล็ก โดยการหารือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคาดว่า การค้าขายจะกลับมาเหมือน แต่ต้องควบคุมตามมาตราการป้องกันโรคโควิค -19 อย่างเคร่งครัด

บัณฑิตย์ พันธ์พลากร/เชียงราย/ข่าวการเมืองชุมชน…รายงาน