องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอย-อ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

52

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ และคณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระบรมราโชบายให้คณะกรรมการฯ ติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎร ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เข้มแข็ง มั่นคง ยิ่งขึ้น

โดยช่วงเวลา 11.15 น. องคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินสนองพระราชดำริ พร้อมกับเยี่ยมชมผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากประสบปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร ทั้งนี้ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในปี 2561 จำนวน 37,664,000 บาท ให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยลอยฯ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ขนาดความจุ 501,000 ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2561 ปัจจุบันสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง รวมถึงสนับสนุนน้ำในการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร 5 หมู่บ้านรอบโครงการฯ จำนวน 767 ครัวเรือน รวม 2,468 คน ได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ส่งผลให้การทำการเกษตรได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

จากนั้น องคมนตรีและคณะได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนและเป็นแหล่งรายได้เสริมให้กับราษฎร

ต่อมาเวลาประมาณ 15.20 น. องคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบถึงแนวทางในการดำเนินงานของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาขอพระราชทานเพื่อช่วยเหลือราษฎร 6 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในฤดูแล้ง และประสบอุทกภัยในฤดูฝน โดยกรมชลประทานได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ขนาดความจุ 392,000 ลูกบาศก์เมตร มีอาคารประกอบและระบบท่อส่งน้ำความยาว 5,240 เมตร ปัจจุบันสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัย และส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรในเขตพื้นที่จำนวน 6 หมู่บ้าน ในตำบลนิคมพัฒนา จำนวน 739 ครัวเรือน 1,917 คน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจำนวน 1,500 ไร่ และช่วงฤดูแล้งจำนวน 500 ไร่

ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้ทักทายและกล่าวถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนบรรเทาปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และมีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกัน

จากนั้น องคมนตรีและคณะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่โครงการฯ เพื่อสร้างความร่มรื่นเป็นร่มเงาและรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ผืนดินตลอดไป