กระทรวงเกษตรฯ สร้างเมืองสีเขียวมิติใหม่เดินหน้าโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนทั่วประเทศภายใต้โมเดลวนเกษตรและฟาร์มเมือง (Urban Farming)

32

วันนี้ (25 ก.ย.) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.กษ.ในฐานะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือเรื่อง “โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง (Sustainable Urban Agriculture Development )เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเมืองสีเขียว (Green City) ของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กษ.โดยมุ่งหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองเพื่อลดมลพิษทางอากาศและPm2.5ด้วยแนวทางวนเกษตรพร้อมกับการพัฒนาการเกษตรในเมือง (Urban Farming) ภายใต้คณะกรรมการเกษตรกรรมยั่งยืน คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร4.0และคณะกรรมการบริหาร AIC (Agritech and Innovation Center) โดยเชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมประชุม เช่น กรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเคหะแห่งชาติศูนย์ AICกรุงเทพฯ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กลุ่มyoung smart farmerb มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน กฏบัตรแห่งชาติ (National Charter) สมาคมผังเมืองแห่งประเทศไทย สมาคมห้องสรรพสินค้า สมาคมบ้านจัดสรร คณะทำงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงเกษตร คณะอนุกรรมการอีคอมเมิร์ซ ฯลฯโดยจะดำเนินการภายในพื้นที่เมืองทั่วประเทศ ทั้งนี้จะมีคณะกรรมการบริหารโครงการประสานกับทุกภาคีภาคส่วนและศูนย์ AIC ทุกจังหวัดเพื่อดำเนินโครงการให้บรรลุผลต่อไป

“การพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่เมืองมี2รูปแบบที่จะดำเนินการพร้อมกันคือรูปแบบเกษตรในเมือง (Urban Farming )เพื่อสร้างรายได้อาชีพและอาหารปลอดภัยให้กับคนในเมืองและรูปแบบสวนวนเกษตร (Forest Garden)เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศน์เกษตรและเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองรวมทั้งตลาดเกษตรกร (farmer market) แบบออฟไลน์และออนไลน์ซึ่งจะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจในเมืองเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรในชนบทเพื่อสร้างความสมดุลใหม่ให้กับประเทศระหว่างการพัฒนาเมือง (Urbanisation) กับการพัฒนาชนบท (Ruralization) ในยุคโควิด

เรามีพื้นที่ของรัฐ เอกชนและชุมชนอีกมากที่สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นปอดเมืองและทำฟาร์มเกษตรเพื่อให้คนเมืองปลูกพืชผลิตอาหารปลอดภัยในรูปแบบต่างๆเช่นสวนเกษตร สวนหย่อม green roof สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ plant factory ฯลฯตัวอย่างเช่นกรุงเทพมหานครต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มาตรฐาน WHO คือ 9 ตารางเมตรต่อคนและมีชุมชนหลายร้อยแห่งที่สามารถทำฟาร์มเกษตรเลี้ยงตัวเองได้” นายอลงกรณ์ กล่าวในที่สุด