พณิชยการธนบุรี เดินหน้าสืบสานสาขาการเลขานุการ ย้ำจบแล้วมีงานทำ

200

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการบริการ โดยเน้นการให้ความรู้ควบคู่ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และการปลูกฝังลักษณะนิสัยในการทำงาน เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข รวมทั้งส่งเสริมผู้เรียน ให้มีนิสัยรักการทำงาน มีศรัทธา และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

นางบัญชาลักษณ์  ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กล่าวว่า วิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนประเภทวิชาพณิชยการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  เปิดทำการสอน 8 แผนกวิชา ประกอบด้วย แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก แผนกวิชาการท่องเที่ยว แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แผนกวิชาการเลขานุการ และแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ซึ่งทั้งแผนกวิชาการเลขานุการ และแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นแผนกวิชาที่มีบทบาทสำคัญต่อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้เรียน แผนกวิชาการเลขานุการ และแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ในฐานะผู้บริการสนับสนุนองค์กร มีความสำคัญมากขึ้น ส่งผลถึงประสิทธิภาพของการบริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยแผนกวิชาการเลขานุการ ได้เน้นให้มีการเรียนการสอน วิชาชวเลขไทยเบื้องต้น ซึ่งเป็นวิชาที่หาเรียนได้ยากในปัจจุบัน แต่เป็นวิชาที่จำเป็นอย่างยิ่งในการทำงาน รวมทั้งวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ให้ดูดีในที่สาธารณชน  สำหรับแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง ภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น เน้นทักษะการพูดและการฟัง โดยนำเทคโนโลยีที่เป็นสื่อ การสอนสมัยมาใช้ เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีความสนุกสนานในการเรียน

โดยเฉพาะการเรียนสาขาเลขานุการและภาษาต่างประเทศ ที่ยังเปิดสอนในสถานศึกษาอาชีวะอีกหลายแห่ง ถือว่าเป็นสาขาวิชาดั้งเดิม แต่ยังเป็นที่ต้องการ ของสถานประกอบการและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยติดต่อมายังสถานศึกษา เพื่อขอให้ส่งนักศึกษาไปทำงานด้วย ซึ่งปัจจุบัน ผู้จบการศึกษาทั้งสองสาขานี้ มีไม่เพียงพอ ความต้องการของหน่วยงาน

“ถึงแม้ว่าจะยังมีสอนวิชาชวเลขอยู่ในสถานศึกษาแต่คนทั่วไปแม้อาจยังพอได้ยินแต่น่าจะไม่ค่อยมีใครรู้ใครเห็นรูปแบบวิธีการใช้ หลักการใช้ปฏิบัติจริง รู้จักประโยชน์ที่ยังคงมีมหาศาลสำหรับวิชาชวเลขที่สำคัญมีโอกาสสูญไปได้โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีสื่อสารระบบไอที  คณะผู้บริหารวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เห็นตรงกันว่าวิชาชวเลขยังมีความสำคัญ ยังเป็นส่วนหลักหนึ่งของแผนกวิชาเลขานุการ คนทำอาชีพเลขานุการ ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญชวเลขจะทำให้เป็นกำลังสำคัญของหน่วยงานได้อย่างมากมาย จึงมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์และสร้างผู้เรียนวิชานี้ให้เชี่ยวชาญ ให้ทุกภาคส่วนได้รู้และเห็นความสำคัญซึ่งจะเป็นทางหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนจบแล้วมีอาชีพมีงานทำมีรายได้ค่อนข้างสร้างฐานะครอบครัวได้ ที่ต้องย้ำคือการสร้างบุคลากรเป็นกำลังสำคัญให้ทุกหน่วยงานแม้อาชีพสื่อมวลชนก็มีความจำเป็นในการใช้ประโยชน์กับวิชานี้นะ” ผอ.บัญชาลักษณ์ กล่าว

ด้านนางสาวทิพย์อัปสร เม่นคล้าย เจ้าพนักงานชวเลขชำนาญงานรัฐสภา ศิษย์เก่าวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้เล่าให้ฟังว่า เลขานุการ คือบุคคลสำคัญในการประสานงานระหว่างผู้บริหารและบุคคลอื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นผู้ช่วยให้งานของผู้บริหารดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวัง เป็นผู้สร้างสัมพันธ์ภาพอันดีในองค์กร เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารกับผู้มาติดต่องาน เป็นผู้ช่วยพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งปัจจุบัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานชวเลข ในรัฐสภายังขาดอยู่อีกหลายตำแหน่ง โดยได้ให้คำแนะนำรุ่นน้อง พร้อมแนะแนวทางศึกษาต่อ และสถานที่ฝึกประสบการณ์ในสายอาชีพ เลขานุการ