อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมราชการ พร้อมให้กำลังใจฝ่ายปกครอง อำเภอแม่สาย

21

วันที่ 23 ก.ย. 2563 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมคณะผู้บริหารกรมการปกครอง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และฝ่ายปกครองทุกท่าน ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย

ทั้งนี้ อธิบดีกรมการปกครองได้ร่วมมอบบัตรหัว G ให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษาในอำเภอแม่สายและ เน้นย้ำเรื่องความสะอาดของสถานที่ให้บริการ การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และที่สำคัญคือ “การบริการเหนือความคาดหมาย” พร้อมเน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญกรมการปกครอง 10 Flagships For DOPA Excellence 2020 สามารถเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน ทำให้ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้นได้