1 ต.ค. นี้ ดีเดย์ รัฐฯเทงบประกันราคายางช่วยชาวสวน

34

รัฐมนตรีเกษตรฯ มุ่งแก้ไขปัญหายางพาราอย่างยั่งยืน หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึง กำหนดแนวทางการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีการขึ้นทะเบียนโดยมีเอกสารสิทธิ์ รายละไม่เกิน 25 ไร่ ในการประกันรายได้ราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีที่ราคา 60 บาท/กิโลกรัม

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือถึงมาตรการในการบริหารจัดการยางพารา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ได้หารือแนวทางการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งมีเป้าหมายให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับการชดเชยรายได้จากการจำหน่ายยางพารา รายละไม่เกิน 25 ไร่ ในการประกันรายได้ราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีที่ราคา 60 บาท/กิโลกรัม ส่วนยางประเภทอื่นราคาจะลดหลั่นตามสัดส่วนของราคาที่กำหนดในตลาด ซึ่งในวันนี้ได้สรุปถึงรายละเอียดในการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอในส่วนของขั้นตอนการดำเนินการ ต่อจากนี้จะเชิญผู้ประกอบการ พ่อค้าคนกลาง และผู้แทนเกษตรกร มาพูดคุยรับรู้และทำความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะผ่านการพิจารณาของหน่วยงานต่าง รวมถึงการนำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาต่อไปด้วย

ต้องการแก้ไขเรื่องยางพาราอย่างยั่งยืน ไม่ใช่แก้ไขปัญหาแล้วจบกันไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ทำควบคู่กันไปกับการใช้มาตรการในการประกันรายได้นี้ จะเป็นมาตรการที่จะสร้างความยั่งยืนในด้านของการตลาด ด้านผลผลิตยางพารา เป็นต้น ที่จะสามารถตัด Supply ของจากตลาดไปได้ เพื่อดึงราคาขึ้นโดยธรรมชาติ จะทำควบคู่กันไปด้วย ในเบื้องต้น ถ้าผ่านคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทยและผ่าน ครม. เกษตรกรจะได้เริ่มรับเงินในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะดำเนินการกับเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนโดยมีเอกสารสิทธิ์ก่อน จำนวน 1,129,336 ราย พื้นที่ 13,326,540 ไร่ และได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ 6 เดือน เพราะอยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันยกระดับราคาขึ้นมาโดยธรรมชาติ นอกจากนี้ ในส่วนของภาครัฐทั้งหมด จะมีการทำ MOU ในการทำงานร่วมกันเพื่อทำให้เกิดการนำยางพารามาใช้ในประเทศให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมาย กยท. หามาตรการและแนวทางการดำเนินการกับเกษตรกรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ด้วย