ป.ป.ส. เผยปัญหาการแพร่ระบาดของโรค Covid – 19 ระลอกสองและมาตรการควบคุมที่เข้มงวดในเมียนมา ตลอดจนการสกัดกั้นการลักลอบผ่านแดนของกองกำลังป้องกันชายแดนของไทย ทำให้กลุ่มขบวนการหันมาลักลอบลำเลียงผ่าน สปป.ลาว บ่อยครั้งขึ้น โดย 2 สัปดาห์ยึดยาบ้ากว่า 16.8 ล้านเม็ด ไอซ์ 550 กิโลกรัม

15

วันที่ 18 กันยายน 2563 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า จากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ระลอกสองในประเทศเมียนมา และการสกัดกั้นการลักลอบข้ามพรมแดนเมียนมา – ไทย ตลอดแนวอย่างเข้มงวด โดยกองกำลังป้องกันชายแดนของไทย มีผลกระทบโดยตรงต่อขบวนการลำเลียงยาเสพติดเข้าไทยด้านชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับเมียนมาที่กระทำได้ยากขึ้น ในระยะนี้จึงพบว่า กลุ่มขบวนการได้เปลี่ยนเส้นทางไปลักลอบนำเข้าด้านชายแดนที่ติดกับ สปป.ลาว บ่อยครั้งขึ้น ในสองสัปดาห์ที่ผ่านมายึดยาบ้ารวมกว่า 16.8 ล้านเม็ด ไอซ์ 550 กิโลกรัม

ส่วนทางด้านชายแดนของประเทศไทย กองกำลังป้องกันชายแดนที่รับผิดชอบพรมแดนติดต่อกับเมียนมา ได้แก่ กองกำลังผาเมือง กองกำลังนเรศวร กองกำลังสุรสีห์ และกองกำลังเทพสตรี รวมถึงฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข ได้เพิ่มมาตรการสกัดกั้นผู้ลักลอบข้ามพรมแดนผิดกฎหมายและตรวจคัดกรองผู้สัญจรผ่านพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวดในการข้ามแดน ทำให้การลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านเมียนมาก่อนข้ามพรมแดนเข้าไทยทำได้ยากขึ้น กลุ่มขบวนการจึงพยายามเปลี่ยนเส้นทาง โดยไปลักลอบนำข้ามแดนไปยัง สปป.ลาว ก่อนลำเลียงเข้าไทยด้านชายแดนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพรมแดนติดกับ สปป. ลาว โดยในห้วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีการลำเลียงข้ามจาก สปป.ลาว เข้าไทยบ่อยครั้งขึ้น ยึดยาบ้าและไอซ์คดีสำคัญรวมกัน 6 ครั้ง ของกลางยาบ้า 16.8 ล้านเม็ด ไอซ์ 550 กิโลกรัม โดยเป็นการลักลอบนำเข้าด้านภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย และพะเยา 3 ครั้ง รวมยาบ้า 9.6 ล้านเม็ด และไอซ์ 550 กิโลกรัม นำเข้าด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ครั้ง ที่จังหวัดบึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร รวมยาบ้ากว่า 7.28 ล้านเม็ด ขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงาน ปปส. ภาค 4 เร่งประสานงานกับหน่วยภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าต่อไป

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน และจะทำทุกวิถีทางให้หมู่บ้านและชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนได้กำชับให้บูรณาการด้านการข่าว ให้สกัดกั้นยาเสพติดให้ได้มากที่สุดก่อนจะแพร่กระจายไปสู่หมู่บ้าน/ชุมชน จึงขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินการของรัฐบาล ทั้งนี้ ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ หากพบเห็นผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวกับยาเสพติด แจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง