สารพัดช่างธนบุรี เปิดหลักสูตรเฉพาะทาง พัฒนากำลังคนสู่ศตวรรษที่21

30

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาล มีเป้าหมายที่จะพัฒนาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้านวิชาชีพ และพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน จึงสนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพแต่ละด้าน รวมทั้งให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ภารกิจของวิทยาลัยสารพัดช่างที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เน้นให้ประชาชนได้มีโอกาสฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้มอบหมายให้วิทยาลัยสารพัดช่างดำเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนของสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยสารพัดช่างดำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะกลุ่มอาชีพ ให้มีทักษะ เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่ประกอบอาชีพเดิม หรือผู้ต้องการมีอาชีพใหม่ ผู้ว่างงานที่ต้องการ Re-Skills, Up-Skills, New-Skills เพื่อยกระดับความรู้และทักษะไปสู่ประกอบอาชีพที่ดีขึ้น เท่ากับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งขึ้น

นายเทพสมบัติ แสนวงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี (วช.) เปิดเผยว่า วิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษาภาครัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่มีหน้าที่ให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน ช่วยพัฒนาทักษะกำลังคนให้มีโอกาสมีงานทำมากขึ้น ทั้งในส่วนที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ มีหลักสูตรระยะสั้นที่เข้มข้นสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยผู้ที่ผ่านฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ความสามารถไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

รองผอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยาลัยฯ ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลโดยเน้นพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะทาง ด้านเทคโนโลยีเสริมสวยและความงามเพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน รองรับอุตสาหกรรมด้านวิทยาการความงามในอนาคต โดยวิทยาลัยฯ ได้จัดทำโครงการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรเสริมสวยเฉพาะทาง คือ “สปาหน้าเด้ง” โดยเทคโนโลยีความงาม (Hot & Cold Cryo, LED light therapy) และนวดยกกระชับปรับรูปหน้า (Sculptural Face Lifting Massage) และหลักสูตรสมุนไพรเพื่องานอาชีพ

นายชานนท์ บุรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาสมุนไพรไทย กล่าวว่า สมุนไพร ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ นอกจากสามารถนำมาทำเป็นยารักษาได้แล้วยังสามารถนำมาใช้ในการป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพได้ ที่สำคัญยังสามารถนำมาสร้างงาน สร้างอาชีพได้อีกด้วย สาขาวิชาสมุนไพรจึงเป็นสาขาที่จะทำให้วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาวิชาชีพด้านสมุนไพรและการพัฒนาตนเองของผู้เรียนให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพภายใต้บริบทของการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยยึดแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีหลักปรัชญาที่ว่า ใฝ่เรียนรู้ อยู่พอเพียง เคียงคู่คุณธรรม นำชุมชน สำหรับเนื้อหาการเรียนการสอน คือ ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้สมุนไพรที่เป็นตัวหลักในสูตรต่างๆ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่องานอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น การทำยาแก้ปวดเมื่อย จากเมล็ดลำไย การทำบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการคำนวณราคาต้นทุน และการกำหนดราคา โดยมีค่าสมัครเรียน 160 บาท

ด้านนางสาววิมพ์วรา วงษ์ใหญ่ กล่าวว่า วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เร่งผลักดันเพื่อดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาเทคโนโลยีความงาม จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการศูนย์ฝึกอบรมระยะสั้นเสริมสวยเฉพาะทาง และให้คำปรึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเสริมสวยสมัยใหม่ ประกอบด้วย การพัฒนาต่อยอดหลักสูตรเดิม และการพัฒนาหลักสูตรใหม่ สำหรับหลักสูตรนวดหน้าสปาเด้ง ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างชั้นผิว ประเภทผิวพรรณ วิธีการวิเคราะห์สภาพผิวหน้า วิธีการเลือกเครื่องสำอางสำหรับนวดหน้า วิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการนวดหน้าใสเด้ง หลักการนวดหน้าตามลายกล้ามเนื้อ หลักการนวดหน้าโดยใช้เรื่องเทคโนโลยีเสริมสวย เครื่องไครโอเย็น เทคโนโลยีเสริมสวยอื่นๆ และข้อควรระวังในการปฏิบัติงานการนวดหน้า ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยวิทยากรภายใน ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการภายนอก และเพิ่มขีดความสามารถในการใช้สื่อและเครื่องมือเทคโนโลยีความงามอย่างเต็มศักยภาพ นักเรียน นักศึกษา ที่มาเรียนในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสปาหน้าใส การใช้เครื่องสปาหน้าไคโอเย็น การใช้หน้ากากบำบัดด้วยแสง รวมทั้งการวางแผนประกอบอาชีพนวดหน้าเชิงธุรกิจ ซึ่งมีค่าสมัครเรียน 300 บาท

หากสนใจหรือต้องการเรียนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชาสมุนไพรไทย สาขาเทคโนโลยีความงาม หรือสาขาอื่นๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-437-5371 หรือวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี