ก.เกษตรฯ ขยายเวลารับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ “1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” รอบ 2 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 22 ก.ย.63 “เฉลิมชัย” สั่งแก้หลักเกณฑ์เงื่อนไขใหม่ให้ง่ายขึ้น

42

“เฉลิมชัย” เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ “1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” รอบ 2 พร้อมสั่งแก้หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกษตรกรให้เข้าร่วมง่ายขึ้น หวังต่อยอด เพิ่มรายได้หลังโควิด-19

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ “1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” รอบ 2 ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม-9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ในรูปแบบหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตร ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยระบบและวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูภาคการเกษตรภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมุ่งเน้นเกษตรกรที่มีความตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง หวังต่อยอด เพิ่มรายได้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 96,216 ราย แบ่งเป็นเป้าหมายเกษตรกร 64,144 ราย เป้าหมายการจ้างงานเกษตรกร 32,072 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 4,009 ตำบล 75 จังหวัด

จากข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ย.2563 มีจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 48,699 ราย แบ่งเป็นเกษตรกร 23,239 ราย และการจ้างงาน 25,460 ราย โดยได้รับรายงานปัญหาจากระดับพื้นที่ว่าคุณสมบัติเกษตรกรในบางประเด็น ทำให้เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการไม่ได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตนจะให้มีการแก้เงื่อนไขใหม่ จึงได้ขยายเวลารับสมัคร “รอบที่ 2” ในช่วงวันที่ 14-22 กันยายน 2563 ตลอดจนปรับแก้คุณสมบัติเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถเข้าร่วมได้ง่ายขึ้นใน 3 เรื่อง คือ 1. จากเดิม “ต้องมีอายุระหว่าง 18-60 ปี” เป็น “มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย กรณีอายุเกิน 60 ปี ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะทำงานระดับอำเภอ โดยคำนึงถึงศักยภาพของเกษตรกรในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และประโยชน์ของโครงการโดยเฉพาะการรวมกลุ่มเกษตรกร” 2. จากเดิม “ผู้สมัครต้องมีที่พักอาศัยในพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ” เป็น “ผู้สมัครต้องมีที่พักอาศัย หรือเป็นที่พักที่สามารถเข้ามาพักอาศัยเพื่อทำกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือมีการสร้างที่พักภายหลังประกาศรายชื่อเข้าร่วมโครงการภายใน 30 วัน” และ 3. ปรับแก้คุณสมบัติจากเดิม “เจ้าของเอกสารสิทธิ์ต้องยินยอมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อดำเนินโครงการฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี” เป็น “เจ้าของเอกสารสิทธิ์ต้องยินยอมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อเป็นจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี”

ทั้งนี้ การปรับเงื่อนไขเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงสำหรับเกษตรกร จึงอยากขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบที่ 2 สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นใบสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ http://ntag.moac.go.th หรือยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 22 กันยายน 2563