ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด แถลงข่าวการจัดงานวันออมแห่งชาติ

6

วันนี้( 15 ก.ย.63) เวลา 11.00 น.ที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จังหวัดนนทบุรี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสค.) บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และสหกรณ์ทั่วประเทศ ซึ่งกำหนดจัดงานวันออมแห่งชาติ ในวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัด และการออม ว่าเป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่จะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องขาดมิได้

ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะระดมเงินออมในภาคประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้กับขบวนการสหกรณ์ ซึ่งต้องดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานให้กับสหกรณ์ทั่วประเทศกว่า 8,000 แห่ง สมาชิกรวมกว่า 12 ล้านคน และทุนดำเนินงานรวมกว่า 3 ล้านล้านบาท ตามที่รัฐบาลได้จัดระบบช่องทางการออมของประชาชน พร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือทางการเงินซึ่งจะส่งเสริมให้คนไทยทุกคนเข้าสู่ระบบการออม รองรับพฤติกรรมและวัฏจักรชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพและลดต้นทุน ตลอดจนการกำกับดูแลระบบสถาบันการเงินให้มีความมั่นคง เป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยินดีให้การสนับสนุนในการพัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ให้มีการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน และเป็นสหกรณ์ระดับสากล