กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำงาว อ.งาว จ.ลำปาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

20

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายธนพล สงวนตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2,นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง,คณะผู้ศึกษา และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามงานศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำงาว พร้อมทั้งพาสื่อมวลชนชมฝายห้วยแม่หยวก และพบราษฎรหมู่ 4และหมู่ 9 ตำบลบ้านร้อง ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการ

จากนั้นนายเฉลิมเกียรติฯ ได้นำชาวบ้านตำบลบ้านร้อง เดินทางไปดูพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 ซึ่งสร้างเสร็จแล้ว โดยมีราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอ่างแม่อ้อน​2 มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและทัศนคติต่อกรมชลประทานเรื่องการสร้างอ่างให้กับชาวบ้านตำบลบ้านร้อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามถึงข้อกังวลต่างๆ อาทิค่าชดเชย ความกังวลเรื่องน้ำจะท่วม โดยชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำงาว หลังจากได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้ว มีความเข้าใจเป็นอย่างดี

สำหรับสถานะภาพในการศึกษาอ่างเก็บน้ำน้ำงาวได้ดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งที่ตั้งโครงการ และกำหนดรายละเอียดของโครงการ รวมถึงอยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าศึกษาในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาว ฝั่งซ้าย และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โป่ง ซึ่งคาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จ เมษายน ปี 2564

อย่างไรก็ตามหากโครงการดังกล่าวผ่านความเห็นชอบของทุกฝ่ายคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2566 และจะสร้างผลประโยชน์ให้พื้นที่อำเภองาว ในด้านการเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้เพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่เกษตรกรรมในฤดูแล้ง และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของประชาชน ตลอดจนสัตว์เลี้ยงในฤดูแล้ง ทั้งยังบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิติของราษฎร์ในพื้นที่โครงการ

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​