หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาธรรมนิเทศ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

447

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาธรรมนิเทศ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๕ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย: พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ               
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ: Master of Arts  Program in Dhamma Communication

๑) ซื้อใบสมัครด้วยตนเอง  – สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๔ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ – สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๔ ห้อง B๔๐๐ อาคารเรียนรวม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐
ราคาชุดละ ๗๐๐ บาท
รับสมัครตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ทุกวันราชการ เว้นวันพระ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

๒) สมัครออนไลน์ คลิก หรือ สแกน QR Code

3) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
๑) ผศ. ดร.บุญเลิศ โอฐสู  ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ  โทร ๐๘๑ ๖๓๑ ๘๗๐๔
๒) ดร.กนกวรรณ กรุณาฤทธิโยธิน โทร ๐๙๖-๘๘๙-๒๔๐๘
๓) ดร.ปณัชญา ลีลายุทธ  โทร ๐๘๑-๓๗๔-๕๕๙๙
๔) นางสาวกนกพร เฑียรทอง  โทร ๐๖๑ ๖๙๓ ๖๙๖๕
๕) นายจันทร์ธรรม  อินทรีเกิด โทร ๐๘๗ ๘๒๙ ๒๖๑๙
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก