ป.ป.ส. เชิญจิตแพทย์ร่วมเสวนาโรคฮิตที่พบมากในวัยรุ่น พร้อมแนะนำเทคนิคการสื่อสารกับบุคคลหลายช่วงวัย เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว และลดโอกาสเด็กเยาวชน เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

15

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ส. มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องในการดูแลบุตรหลานที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเด็กและวัยรุ่น ด้วยการนำความรู้ในเชิงจิตวิทยาวัยรุ่นมาผสานควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลช่วยเหลือให้วัยรุ่นเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ และไม่เกิดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ต่อไปในอนาคต

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า จากการจัดเสวนา “รู้เขา รู้เรา ไม่มีใครแพ้ ไม่มีใครชนะ” ซึ่งดำเนินการจัดมาแล้วจำนวน 2 ครั้ง พบว่า พ่อแม่ ผู้ปกครอง และเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก และการจัดในวันนี้ เป็นครั้งที่ 3 โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิง อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ มาร่วมพูดคุยในหัวข้อ “ปลดล็อกโรคฮิตที่เกิดจากวัยรุ่น”

โดยมี น.ส.ศิริญากรณ์ ศิริเสรี หรือ น้องกริ๊ง นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนวัยรุ่น ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่มักพบในวัยรุ่น วิธีการรับมือ และแนะนำเทคนิคการสื่อสารในครอบครัวที่ประกอบด้วยบุคคลหลายช่วงวัย ได้แก่ วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ รวมถึงในกรณีที่มีบุคคลในครอบครัวมีภาวะที่จะนำไปสู่โรคซึมเศร้า หรือโรคทางจิตเวชอื่นๆ ครอบครัวจะมีบทบาทอย่างไรบ้างในการช่วยเหลือดูแล เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ

นอกจากนี้ทางสำนักงาน ป.ป.ส. มีความห่วงใยในสถาบันครอบครัว พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนไป ในปัจจุบันนี้ การเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีการสื่อสารต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาช่องว่างระหว่างวัยในครอบครัวได้ ดังนั้น การที่พ่อแม่ผู้ปกครองมีความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กและวัยรุ่นแต่ละช่วงวัย รู้เทคนิควิธีการสื่อสารที่ถูกต้อง จะมีส่วนช่วยลดช่องว่างระหว่างวัย อันจะนำไปสู่ความเข้าใจในครอบครัว

ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญให้เกิดความเข้มแข็งทางจิตใจของเด็กและวัยรุ่น ช่วยลดความเสี่ยงที่จะมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่างๆ ของวัยรุ่น นำไปสู่การมีภูมิคุ้มกันชีวิตที่เข้มแข็งในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. คาดหวังว่า การจัดเสวนาทั้ง 3 ครั้งนี้ จะช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้รับความรู้และปรับมุมมองทัศคติต่อการเลี้ยงดูวัยรุ่นได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพ

และสุดท้ายนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้วางแนวทางการดำเนินกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นสร้างการรับรู้และความเข้าใจไปยังครอบครัว หน่วยงาน องค์กร และสถานศึกษาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและเป็นการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้ประชาชน หันมาเห็นความสำคัญต่อการดูแลเด็กและวัยรุ่น ทั้งในมิติพ่อแม่ ผู้ปกครอง และในมิติลูกหลานมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว และลดโอกาสเด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน

SAVE ZONE , NO NEW FACE “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด”