รมว.ยธ. เปิดตัวศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
พร้อมใช้อุปกรณ์ EM เฝ้าติดตามผู้กระทำผิดตลอด 24 ชั่วโมง

27

รมว.ยธ. เปิดตัวศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EMCC) กรมคุมประพฤติ มุ่งลดความแออัด
ในเรือนจำ พร้อมใช้อุปกรณ์ EM เฝ้าติดตามผู้กระทำผิดตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความมั่นใจสู่สังคมปลอดภัย

วันนี้ (11 กันยายน 2563) เวลา 11.00 นาฬิกา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring Control Center – EMCC) ภายใต้แนวคิด “ให้โอกาส คืนอิสรภาพ เพิ่มความมั่นใจ สู่สังคมปลอดภัย” พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมฯ และชมการสาธิตการใช้ระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ-กระทรวงยุติธรรม นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นางอภิรดี โพธิ์พร้อม รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 Mr. Julien Garsany ผู้แทน UNODC พร้อมด้วยนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ
คณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 และศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ชั้น 6 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า นโยบายสำคัญของกระทรวงยุติธรรมประการหนึ่ง คือมุ่งเน้นการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยเฉพาะผู้ต้องขังที่มีกำหนดโทษน้อย หรืออาจไม่จำเป็น ต้องอยู่ในเรือนจำได้เข้าสู่ระบบการคุมประพฤติ ซึ่งจะดำเนินการควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับสังคม โดยกรมคุมประพฤติได้นำ “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ EM” มาใช้ในการ เฝ้าระวัง ควบคุมดูแล และติดตามกับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก 2. กลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และ 3. กลุ่มผู้รอการตรวจพิสูจน์ ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 พร้อมทั้งมี
“ศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ ศูนย์ EMCC” เป็นศูนย์กลางเพื่อควบคุมติดตามกลุ่มเป้าหมายข้างต้นให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข รวมถึงสามารถบริหารจัดการหากมีผู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือจงใจฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นภัยต่อประชาชนและสังคมตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ EM เป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุม ดูแล ติดตามผู้กระทำผิด อีกทั้งยังช่วยเสริมความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่สังคม ตลอดจนให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิดในการกลับตนเป็นคนคืนสู่สังคม โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ

ทั้งนี้ หากพบผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขคุมความประพฤติ หรือผู้มีพฤติการณ์ใดๆ เพื่อทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมคุมประพฤติ โทร. 1111 กด 78