พิธีลงนาม MOU ระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

8

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ : พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเพื่อพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย การพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรด้านการอำนวยความยุติธรรม การให้ความร่วมมือด้านข้อมูล และองค์ความรู้ทางวิชาการ ทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่ดำเนินงานเชิงบูรณาการร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมืออยู่ภายใต้ข้อตกลงทั้งสองฝ่าย คือ ด้านการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้สนับสนุนงานวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์ คือ โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ ได้รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2561

ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และงานวิชาการอื่นๆ, เผยแพร่องค์ความรู้ด้านกฎหมาย และภารกิจอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ต่อเยาวชน นิสิต นักศึกษา ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรในด้านอำนวยความยุติธรรม การให้ความร่วมมือด้านข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการภายใต้กรอบข้อตกลงนี้ ได้มีการวางแผนงานร่วมกัน

เพื่อให้ข้อตกลงบรรลุตามวัตถุประสงค์ การจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านอาชญากรรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงให้นิสิตนักศึกษา เป็นตัวแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นที่และส่งต่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการต่อไป

ในวันนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองหน่วยงานจะได้พัฒนาความร่วมมือ ที่สามารถทำให้งานวิชาการ สนับสนุนงานเครือข่าย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามระบบราชการ 4.0 คือ เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน แบ่งปันข้อมูลให้ภาคส่วนอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมเชื่อมโยงการทำงานอย่างเป็นเอกภาพ และสอดคล้องกันอย่างยั่งยืนทั้งสององค์กร

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ 02 1422769 (ส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ)
ติดตามข่าวสารที่ www.facebook.com
: DSI Network / YouTube Channel : DSI Network

สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน