สนง.คุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีมอบโล่และเข็มเชิชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานครบระยะเวลา 25 ปี

23

วันนี้(11 ก.ย.63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อบจ.นนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานมอบมอบโล่และเข็มเชิชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานครบระยะเวลา 25 ปี โดยได้พิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ ที่มีคุณงามความดี เสียสละ ช่วยเหลืองานคุมประพฤติ และมีผลงานดีเด่น ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อเพื่อเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติที่มีคุณงามความดี เสียสละ ช่วยเหลืองานคุมประพฤติและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 25 ปี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคุมประพฤติที่มีคุณงามความดี เสียสละช่วยเหลืองานคุมประพฤติและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด สำหรับอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นพลังสำคัญของกรมคุมประพฤติในการดำเนินตามแนวนโยบายคืนคนดีสู่สังคมของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้กระทำผิดในชุมชนที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น

ส่งผลให้การปฏิบัติงานของ อ.ส.ค. จำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งปัจจุบันและอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยการทำงานเชิงรุกและเชิงรับ การเสริมพลัง อ.ส.ค. ให้มีศักยภาพในระดับสากล รวมถึงการส่งเสริมให้มีจิตอาสารุ่นใหม่เข้ามาเป็นแนวร่วมและกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาของสังคม

ประยงค์ วิลัย ภาพ/ข่าว…รายงาน