“อลงกรณ์” เดินสายขับเคลื่อน AIC ชื่นชมพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะผลิตหุ่นยนต์เกษตรเมดอินไทยแลนด์สำเร็จ

14

วันนี้ (10/09/63) เวลา 8.30 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC (Agritech and Innovation Center) กลุ่มพื้นที่เขต 2 ประกอบด้วย AIC จังหวัดนครปฐม AIC จังหวัดนนทบุรี AIC จังหวัดปทุมธานี และ AIC จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และ มอบนโยบาย เฟส 2 (เดือนกันยายน- เดือนพฤศจิกายน 2563) 17 ภารกิจ

โดยมี รศ.ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล นายทินกร อ่อนประทุม นายเมฆินทร์ เอี่ยมสะอาด นานวิทยา จันทร์สม นายณฐกร สุวรรณธาดาคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย ศรีพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.เกษตร รศ.ดร.ปภพ สินชยกุล ผู้อำนวยการศูนย์AIC จ. นครปฐม ผศ.ดร. พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้อำนวยการศูนย์AIC จ.นนทบุรี ดร.พิมพรรณ พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ AIC จ.ปทุมธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ลือพงษ์ ลือนาม ผู้อำนวยการศูนย์ AIC จ. สมุทรปราการ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมด้วยคณะกรรมการ AIC ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคเกษตรกร โดยนายอลงกรณ์ กล่าวแสดงความชื่นชมความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของ AIC ทั้ง 4 จังหวัดและความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมภายใต้นโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อนเช่น หุ่นยนต์กรีดยาง หุ่นยนต์เก็บมะเขือเทศ แอพพลิเคชัน GAP ระบบเกษตรอัจฉริยะเป็นต้นโดยจะมีการนำเสนอผลงานของAICทั้งประเทศในเดือนตุลาคมเพื่อต่อยอดการลงทุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสู่เกษตรกรในการลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโดยเร็วต่อไป