รองผู้ว่าฯ โคราชเตรียมพร้อม ซ้อมรับมืออัคคีภัยในอาคารสูง

13

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2563 นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการ และ คณะทำงานฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอัคคีภัยในอาคารสูง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอัคคีภัยในอาคารสูง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นางปิยะฉัตร เปิดเผยว่า ทางจังหวัดนครราชสีมา กำหนดหมายดำเนินการดัวกล่าวใน วันที่ 16 กันยายน 2563 โดยใช้อาคารศูนย์ความเป็นเลิศ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสถานที่ดำเนินการฝึก เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะความชำนาญในการเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่กำหนดไว้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม มูลนิธิองค์กรการกุศล รวม 43 หน่วยงานเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง