“อาชีวะ” พัฒนาการศึกษาให้ก้าวทันเทคโนโลยี

183

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ และ IOT ให้กับครู และนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ โดยจัดให้มีพิธีเปิดงานในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ และ IOT ให้กับครู และนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อให้มีความรู้ และทักษะที่ทันสมัย นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และการทำงาน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมสนับสนุน และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โดยโครงการอบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ และ IOT ครั้งนี้ มี 8 สถานศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมได้แก่ 1. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 2. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 3.วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 4. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 5. วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 6. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 7. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก และ 8. วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม
ซึ่งแต่ละวิทยาลัย จะมีผู้เข้าร่วมอบรม 5 คน ประกอบด้วย ครูที่ปรึกษา 1 คน นักศึกษา 4 คน เป็นนักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินงานจากวิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม จำนวน 10 คน รวมผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน โดยนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้จะสามารถนำความรู้ ไปต่อยอด ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต สำหรับครูผู้สอน สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวปิดท้ายว่า ขอขอบคุณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุน บุคลากร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งการอบรม จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาทางสายวิชาชีพให้มีศักยภาพสูงขึ้น นำไปสู่การผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ และ IOT ของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป