สอศ. สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสถานศึกษาที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพสธ สอศ.)

128

ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.) เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสถานศึกษาที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพสธ สอศ.) ซึ่งภายในงานประชุมฯ มีการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของสถานศึกษา การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ ภายใต้ 3 กรอบแนวทางการดำเนินงาน 8 กิจกรรม อพสธ. และกิจกรรมระดมความคิดเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการฯ อย่างยั่งยืน

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 266 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการ รองอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาในสังกัด 156 แห่ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2563 ณ โรงแรมโกลเด้นซี หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์