ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่น ตามโครงการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

15

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. กรมการปกครอง ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่น ตามโครงการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่น (ปลัดอำเภอแหวนทองคำ) ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเข้ารับแหวนรางวัล โล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติยศ ศักดิ์ศรีให้แก่ข้าราชการ ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจอดทนและเสียสละ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม สำหรับพื้นที่อำเภอเขาค้อ

โดยมี นายอำนาจ พูนยอด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองเข้ารับการสรรหาตามโครงการดังกล่าว รอบ 8 คนสุดท้าย ในการนี้มี นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ

โดยมี นายชู้ศักดิ์ ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ กำนันตำบลเขาค้อ ภาคเอกชนร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ