ป.ป.ส. เร่งพัฒนาบุคลากรให้เท่าทันการทำธุรกรรมทางการเงินของขบวนการค้ายาเสพติด เพื่อติดตามยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายรัฐบาลในการขยายผลยึดทรัพย์ ตัดวงจรยาเสพติด

18

วันที่ 2 กันยายน 2563 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวว่า จากนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบให้กับผู้บริหารหน่วยราชการต่างๆ ในการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่รัฐเร่งพัฒนาตัวเอง เพื่อให้เข้าใจ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเท่าทันอาชญากรที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการทำธุรกรรมทางการเงินมาใช้ในการกระทำความผิด รวมถึงนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ได้มอบแนวทางการปราบปรามยาเสพติดแนวใหม่ คือ การมุ่งปราบปรามทางธุรกรรมทางการเงิน ขยายผลยึดทรัพย์สินจากการค้ายาเสพติด เพื่อตัดเส้นทางการเงิน และลดการสูญเสียจากการปราบปราบยาเสพติด จึงนำมาสู่การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เท่ากันกับการกระทำผิดของขบวนการค้ายาเสพติด

ขณะที่ปัจจุบัน เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำลังถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมออนไลน์ ส่งผลให้อาชญากรรมทางการเงินมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป มีความซับซ้อนมากขึ้น มีการนำเทคโนโลยีมาเป็นช่องทางในการกระทำความผิด การใช้เงินดิจิทัลซื้อขายยาเสพติด การฟอกเงินจากการค้ายาเสพติดผ่านการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือเงินดิจิทัล เป็นต้น ทำให้การสืบสวนสอบสวนทางการเงินเพื่อการยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดยากต่อการบังคับใช้กฎหมาย การสอบสวน และการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใช้ทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. จึงจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. ด้านธุรกรรมทางการเงินเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความชำนาญในการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน สามารถบูรณาการการทำงานด้านธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้นจำนวน 4 ครั้ง โดยมีเนื้อหาที่สำคัญ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric Technology) ในการให้บริการทางการเงิน : (NDID) พัฒนาการระบบการชำระเงิน Banking Channel & Digital Product และกระบวนการใช้ข้อมูลทางการเงินยุค Digital กับภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ส. โดยได้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สมาคมธนาคารไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด และได้รับเกียรติจาก นายวีระชาติ ศรีบุญมา อัยการพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ อาชญากรรมทางการเงินยุค Digital กับการดำเนินคดียาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ส. ทั่วประเทศ รวม 150 ราย ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ส. ให้ตรวจสอบและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น

โดยเน้นย้ำให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุมทุกมิติ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตปกติของพี่น้องประชาชน ดังนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทั้งพี่น้องประชาชนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ โดยหากพบผู้มีพฤติการณ์ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง