สอศ.จัดโครงการครูเป็นโค้ช ในศตวรรษที่ 21

172

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาครูโค้ชในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งมอบนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาครูให้เป็นโค้ชและปรับรูปแบบการจัดการศึกษา ปรับวิธีสอนโดยใช้อาชีพเป็นฐาน เพื่อทำงานได้ทันทีหลังเรียนจบ โดยครั้งนี้เน้น การจัดการเรียนการสอน อาชีวศึกษาเกษตรให้เป็นรูปแบบสมรรถนะอาชีพ โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ นำสมรรถนะไปบูรณาการกับงานอาชีพ

โดยมีสถานศึกษาเกษตรในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 แห่งเข้าร่วมฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น อ. เมือง จ.ร้อยเอ็ด