วท.แม่สอด เปิดสอนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ

146

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินงานโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) โดยน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริ โรงเรียนพระดาบสมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ปัจจุบันมีสถานศึกษา สังกัด สอศ. เข้าร่วมโครงการนี้จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ 1. วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 2. วิทยาลัยการอาชีพเสนา 3. วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 4. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 5. วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 6. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 7. วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 9. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 10. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี 11. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี และ 12. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี  โดยเปิดสอนรุ่นแรกในปี 2561 จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 3 โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาไทยด้านวิชาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนที่ขาดช่วงในการศึกษาต่อ

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยแม่สอด จังหวัดตาก เปิดเผยว่า “โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ” เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการพระดาบส ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โครงการพระดาบส ได้ดำเนินการตามพระราชดำริ มาเป็นระยะเวลา 42 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำเนินการ ได้มีประชาชนที่มีคุณสมบัติตรงตามโครงการ ได้เข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพจำนวนมาก แต่โครงการสามารถรับผู้เรียนได้ปีละไม่เกิน 150 คน ทำให้มีผู้สมัครอีกมากที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหารโครงการจึงได้ประสานงานกับ สอศ. ให้คัดเลือกสถานศึกษา ในสังกัดเป็นผู้ดำเนินโครงการตามแนวโครงการหลัก โดยให้ชื่อว่า “โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ” เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนผู้ขาดโอกาสในการศึกษา หรือฝึกทักษะอาชีพด้านอื่นๆ นอกจากอาชีพที่ดำเนินการในครัวเรือน

หลักการดำเนินการของโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ เพื่อฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และต้องการฝึกประสบการณ์อาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพทันทีหลังสำเร็จการศึกษาจากโครงการฯ ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษา แต่ขอให้อ่านและเขียนภาษาไทยได้ คำนวณเลขอย่างง่ายได้ เช่นรู้หลักการและวิธีในการบวก ลบ คูณ หาร และตลอดระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ผอ. วิทยาลัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอน โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) ผู้เรียนจะต้องเรียนพื้นฐานทักษะฝีมือช่างที่เรียนตามสถานีฝึกต่างๆ เป็นเวลา 1 ปี โดย 6 เดือนแรก ฝึกในด้านช่างต่างๆ เรียน 10 ทักษะ ได้แก่ ทักษะงานไม้ ทักษะงานตะไบ ทักษะงานเขียนแบบเบื้องต้น ทักษะงานอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะงานไฟฟ้า ทักษะงานช่างยนต์ ทักษะงานปูน ทักษะงานตีเหล็ก ทักษะงานช่างเชื่อม และทักษะงานนิวเมติกส์ และ ด้านทักษะชีวิต อีก 2 ทักษะ ได้แก่ ทักษะชีวิต และทักษะเกษตรพอเพียง และ อีก 3 เดือนจะเรียนเฉพาะสาขาช่าง ที่นักศึกษาสนใจ ส่วนอีก 3 เดือนต้องเข้าฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการ โดยหลังจากผู้เรียน ดำเนินกิจกรรมครบหลักสูตรของโครงการฯ แล้ว ผู้เรียนจะได้รับ ใบรับรองการผ่านหลักสูตร “อาชีวะสร้างช่างฝีมือ” จาก สอศ. ใบรับรองการผ่านหลักสูตรของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดตาก และถ้าสอบผ่านการประเมินมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะได้รับใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาทั้งหมด 27 คน

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะฝีมือ “อาชีวะ สร้างช่างฝีมือ” ระดับชาติ ครั้งที่ 2 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทักษะงานไม้ รองชนะเลิศอันดับ 1 2 รางวัล คือ ทักษะงานตะไบและทักษะงานตีเหล็ก