“รมช.มนัญญา” ลงพื้นที่พบปะลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร และเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อรองรับผลกระทบโควิด-19

19

“รมช.มนัญญา” ลงพื้นที่เยี่ยมลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร และชมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ สามารถรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพบปะกับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในจังหวัดระยอง ณ สหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

รมช.มนัญญา กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายใช้การตลาดนำการผลิตและให้ความสำคัญในการใช้กลไกสหกรณ์เข้ามาพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ โดยส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นองค์กรหลัก ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรในพื้นที่ และสามารถดำเนินธุรกิจได้ครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การรวบรวมผลผลิต การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดกับภาคเอกชนและในเครือข่ายสหกรณ์ด้วยกัน เพื่อกระจายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถแก้ปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ไดัอย่างแท้จริง

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวต่อว่า โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เนื่องจากเกษตรกรหลายพื้นที่ต้องประสบปัญหา ไม่สามารถขายผลผลิตได้เหมือนช่วงเวลาปกติ จึงจำเป็นต้องใช้เครือข่ายสหกรณ์ช่วยกันระบายผลผลิต ทั้งพืชผัก ผลไม้ สินค้าประมงทั้งสดและแปรรูป จากสหกรณ์ต้นทางไปสู่สหกรณ์ปลายทาง ทำให้เกิดการกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่อย่างรวดเร็ว ไม่เกิดการกระจุกตัวหรือเกิดความเสียหาย ช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วย

ดังนั้น ทุกฝ่ายต้องร่วมกันพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง มีพลัง สร้างอำนาจต่อรองให้กับเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมจะให้การสนับสนุนและพัฒนาสหกรณ์ในทุกๆ ด้าน เพื่อให้สหกรณ์ทำหน้าที่ในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

ต่อจากนั้น รมช.เกษตรฯ และคณะได้พบปะพูดคุยกับลูกหลานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร และให้กำลังใจพร้อมกับให้คำแนะนำต่างๆ โดยเน้นย้ำให้ทำการเกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐิจพอเพียง

จากนั้นก็ได้เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อผลักดันให้สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพแก่สมาชิกและประชาชนในราคาที่เป็นธรรมอย่างทั่วถึง ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ตามแนวคิด “สด สะอาด ปลอดภัย” Fresh From Farm by Co-op สดจากฟาร์มถึงมือคุณ