“อลงกรณ์” ลุยภาคใต้ ขับเคลื่อน AIC นครศรีธรรมราชและระนอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชูธง 9 ศูนย์แห่งความเป็นเลิศเทคโนโลยีเกษตร

15

วันนี้ (29 สค. 63) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมพร้อมด้วย นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด และรศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation center : A.I.C.) จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุวัฒน์ นวลขาว ประธานศูนย์ A.I.C. จังระนอง ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมประชุมขับเคลื่อน A.I.C นครศรีธรรมราช และระนอง ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของAICและแผนปฏิบัติการ Action planและการแสดงเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมใหม่ๆจำนวนมาก เพื่อพัฒนาเกษตรแบบจังหวัดจัดการตนเอง ตามนโยบายการขับเคลื่อนปฎิรูปเกษตร4.0 ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ศูนย์ AIC นครศรีธรรมราช (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) ซึ่งเป็น 1 ใน 12 มหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศนำเสนอศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรดังนี้
1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพืช 2. ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านปศุสัตว์ 3. ศูนย์ความเป็นเลิศการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4. ศูนย์ความเป็นเลิศระบบฟาร์มอัจฉริยะ AI 5. ศูนย์ความเป็นเลิศการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร 6. ศูนย์ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อปกป้องสุขภาพของเกษตรกรและความปลอดภัยในการทำงาน 7. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร 8. ศูนย์ความเป็นเลิศสารสนเทศการเกษตร 9. ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพืชอนาคต

ทางด้านศูนย์ AIC จังหวัดระนอง มีการขับเคลื่อน และนวัตกรรมที่น่าสนใจ เช่น 1.ระบบน้ำอัจฉริยะ 2.การยกระดับมาตรฐานการผลิตภัณฑ์การเกษตร เช่น แปลงใหญ่มังคุดอำเภอกระบุรี เพื่อนำไปสู่การรับรองมาตรฐานและเชื่อมโยงตลาด การแปรรูปในโรงงานชุมชนต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ข้าวลูกหวาย กาแฟโรบัสต้า และมะม่วงหิมะพานต์

จากนั้นนายอลงกรณ์ ได้มอบนโยบาย 17 ข้อสำหรับการขับเคลื่อน AIC ในเฟสที่ 2 ช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2563 และมอบแนวทางในการปฏิบัติงานโครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ ในการใช้ศาสตร์พระราชา อันเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน