“ป.ป.ช.”ระยอง จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดระยอง

8

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ทึ่ผ่านมา ดร.โนชญ์ ชาญด้วยกิจ ประธานโค้ช SRTONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมโกลเด้น ชิตี้ จังหวัดระยอง

โดยมี นางสาวกรองกานต์ ปานดำ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ นายธนกวีร์ ทาธรรม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ เป็ผู้ดำเนินการประชุม และมี ดร.เสาวนีย์ วิยะบุญ โค้ช STRONG และกรรมการ จังหวัดระยอง พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง และชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดระยอง ร่วมจัดกิจกรรม B2 เพื่อทบทวน และสรุปการดำเนินงานของชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดระยอง ประจำไตรมาสที่ 4 ในปีงบประมาณ 2563 จนแล้วเสร็จ