นนนทบุรีจัดประกวดมอบรางวัลโครงการชุมชนคลองสวย น้ำใส เป็นประจำทุกปี

17

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัล คลองสวยน้ำใส ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดให้มีการประกวดโครงการชุมชนคลองสวย น้ำใส เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการฟื้นฟูสภาพน้ำในคูคลอง ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคลอง ความต่อเนื่องในการพัฒนาคลอง และความคิดสร้างสรรค์ การประกวดฯในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี รวม 40 ชุมชน

ซึ่งผลการพิจารณาโครงการคลองสวยน้ำใส แบ่งออกเป็น 5 ประเภทได้แก่ 1) ประเภทคลองขนาดเล็ก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ชุมชนรัตนาธิเบศร์ 8-14 ร่วมใจ (ไม่มีชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ได้รางวัลชนะเลิศ) 2) ประเภทคลองขนาดกลางเขื่อนปูนซีเมนต์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนเรวดีโซน 2 3)

ประเภทคลองขนาดกลางธรรมชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนหมู่ 2 ตลาดขวัญ (ไม่มีชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ได้รางวัลชนะเลิศ 4) ประเภทคลองขนาดใหญ่ปูนซีเมนต์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนเรวดีโซน 3 5) ประเภทคลองขนาดใหญ่ธรรมชาติ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนวัดทางหลวง ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 และผู้แทนจากโครงการชลประทานนนทบุรี มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้