สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรีติวเข้มบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการฯ

20

นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร
ณ ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยมี ดร.กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส ที่ปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์ในการพัฒนาคนและองค์กรมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ว่า การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ พร้อมนำปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการเพาะปลูกของเกษตรกรมาสรุปเป็นบทเรียน และร่วมกันให้ข้อเสนอแนะถึงแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงาน จากประสบการณ์จริงในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา ตลอดจนร่วมกันวางแผนการทำงาน เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรในระบบเครือข่าย

ทั้งนี้ เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ สามารถสนับสนุนและเชื่อมโยงการทำงานกับสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและประเทศชาติโดยรวม พร้อมกันนี้ยังมีการบรรยายในเรื่อง เทคนิคการสร้างเครือข่ายและทีมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่นั้นจะมีความแตกต่างกัน ตลอดถึงการทำการผลิตภาคการเกษตรของเกษตรกรจะมีความหลากหลายทั้งชนิดพืชและรูปแบบ โดยเฉพาะการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการทำการผลิตที่รวมกัน จะเอื้อต่อการส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐได้มากขึ้น และเกษตรกรจะสามารถเข้าถึงวิทยาการและนวัฒกรรมได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งความเข้าใจและความรู้ด้านเทคนิคในการสร้างเครือข่ายของบุคลากรส่งเสริมการเกษตรจึงมีความสำคัญ

นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานระหว่างกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายในการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการวางแผนและจัดทำแนวทางในการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันอีกด้วย

โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ตลอดจนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและอำเภอเข้าร่วมการสัมมนา

“สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการให้เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีทักษะในการทำงานแบบบูรณา การทำงานเป็นทีม การนำเข้าบทเรียน รวมถึงการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ และนำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ”นายมงคล กล่าว