กาญจนบุรี กรมทางหลวงประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านในโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดทางรถไฟสายท่าเรือ-กาญจนบุรี

99

วันที่ 27สิงหาคม 2563เวลา 10.00 น. นายแสงทอง พาแก้วผู้อำนวยการแขวงการทางกาญจนบุรีกล่าวเปิดรายงาน ต่อ ประธานในพิธี รองนายก เทศมนตรี ตำบลหวายเหนียวกล่าวเปิดประชุมการชีแจงและรับฟังความคิดเห็น โดยมี นายนคร ปุรินทะ นายช่างโครงการ (สำนักก่อสร้างสะพาน) นายประกอบ พิกุลทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ท่าเรือและหน่วยงานราชการชาวบ้านเข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟทางหลวงหมายเลข 323 ท่าเรือกาญจนบุรีระหว่างกม 33 + 478.636-กม+407.136 สัญญาเลขที่สส. 6 /2563วันเริ่มต้นสัญญา 14 สิงหาคม 2563 วันสิ้นสุดสัญญา 31 ธันวาคม 2565 ระยะเวลาก่อสร้าง 870 วัน ค่าจ้างตามสัญญา 328,688,000,00 บาท ผู้รับจ้างบริษัทสามัคคีที่ดินและการเคหะจำกัด บริเวณศาลาประชุมหลังใหญ่ วัดตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ความเป็นมาของโครงการกรมทางหลวง จะทำแผนพัฒนาทางหลวงโดยกำหนดตามทิศทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับมาตามลำดับงานที่ดำเนินการจะครอบคลุมถึงโครงการใหม่ซึ่งเป็นงบลงทุนก่อสร้างและบูรณะทางหลวงทั่วประเทศอาทิงานก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองงานก่อสร้างทางหลวงให้เป็น 4 ช่องจราจรหรือมากกว่างานบูรณะและปรับปรุงทางหลวงอย่างเดิมก่อสร้างเป็นทางลาดยางเดิมงานก่อสร้างเป็นทางมาตรฐานงานก่อสร้างแนวทางใหม่งานก่อสร้างทางแยกทางระดับและสะพานลอยตลอดจนงานอำนวยความปลอดภัยเป็นภารกิจรักพี่กรมทางหลวงมุ่งที่จะพัฒนาให้สมบูรณ์ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจรและเป็นการอำนวยความปลอดภัยในการเดินทางบนทางหลวงสอดคล้องนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งทางร่างกายแก้โครงการรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอีกทั้งจะทำให้การเดินทางและการขนส่งโดยทางรถไฟเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย

กระทรวงคมนาคมจึงมีนโยบายในการลดปัญหาดังกล่าวโดยจำเป็นต้องมีการออกแบบปรับปรุงทางหลวงจุดตัดบริเวณนี้เพื่อความปลอดภัยในการใช้ทางให้มากขึ้นในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานดังกล่าวกรมทางหลวงโดยสำนักสำรวจและออกแบบกับแขวงทางหลวงกาญจนบุรีได้รับมอบหมายให้สำรวจและออกแบบสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายท่าเรือกาญจนบุรีแยกพระแท่นดงรังต่อทางเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีบนทางหลวงหมายเลข 323 ที่กม .1 0 3+ 7 9 0 (กม.เดิม)วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้สะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้นแล้วเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการขนส่งระบบรางได้แก่รถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูง