ศพก.ได้รับรางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ในการป้องกั นและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2563

27

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2563 ซึ่งในปีนี้ ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ศพก.) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2563

โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฯ จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร