‘หม่อมเต่า’ ส่งเลขาฯ ลงพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ติดตามผลการส่งเสริมอาชีพอิสระ

49

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการส่งเสริมอาชีพอิสระ โดยได้เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านและกลุ่มที่เข้ารับการฝึกอบรมการประกอบอาหารไทย 90 ชั่วโมง สร้างขวัญและกำลังใจให้กลุ่มแรงงานที่จังหวัดเชียงใหม่

พลโท นันทเดชฯ ได้พบปะผู้นำกลุ่มและเยี่ยมชมการแสดงผลิตภัณฑ์พร้อมชมการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มอิษดากระเป๋าผ้า ที่บ้านเลขที่ 35 หมู่ 2 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยกล่าวว่า “การที่ประเทศไทยจะมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนได้นั้น ประชาชนจะต้องมีความมั่นคงในชีวิต มีงานทำ มีรายได้ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำรงชีวิต เข้าถึงหลักประกันสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี แรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระเป็นแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งมีจำนวนถึง 21.2 ล้านคน และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐบาลมีนโยบายให้แรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงระบบสวัสดิการภาคสังคมต่างๆ ทัดเทียมกับแรงงานในระบบ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระมีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันทางสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและตลาด สร้างหลักประกันในการดำรงชีพเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ตลอดจนให้ความคุ้มครองและสร้างความปลอดภัยในการทำงาน”

กลุ่มอิษดากระเป๋าผ้า ได้จัดตั้งกลุ่มและจดทะเบียนเป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2559 มีสมาชิก 10 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกมีรายได้ เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์ พวงกุญแจ เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์จะส่งให้บริษัทคิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และจำหน่ายตลาดนัด ถนนคนเดิน ตลาดออนไลน์ กลุ่มมีรายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือน ประมาณ 150,000 บาท

จากนั้น ได้เดินทางต่อไปยังกลุ่มจักสานบ้านเทพาราม (แม่เขียว ข้องหลวง) เลขที่ 49/2 หมู่ 5 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์และชมการแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ โดยกลุ่มจักสาน บ้านเทพาราม เป็นกลุ่มจักสานจากไม้ไผ่ ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมประจำบ้านเทพารามที่สืบสานจากบรรพบุรุษ ในอดีตหมู่บ้านเต็มไปด้วยไม้ไผ่ หรือเรียกว่าไม้บง คนในหมู่บ้านจึงนำไผ่บงมาจักสานเป็นข้าวของเครื่องใช้ และเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา หลักสูตรการสานตะกร้าไม้ไผ่ มีผู้เข้ารับการถ่ายทอด 10 คน เพื่อเป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ต่อมาในปี 2562 กลุ่มฯ จึงได้จดทะเบียนเป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ คนพิการ บุคคลทั่วไป ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจะเป็นประเภทของใช้ ของตกแต่ง อาทิ ข้อง ตะกร้า กระบุง กระจาด กระเป๋า ชั้นวาง ปิ่นโต แจกัน ถังขยะ กล่องทิชชู พัดชะลอม เป็นต้น มีช่องทางการจำหน่ายที่ตลาดนัดจตุจักร ร้านแม่เฉลียวจังหวัดอ่างทอง ตลาดออนไลน์ และตามออเดอร์ลูกค้า สมาชิกมีรายได้เฉลี่ย 40,000-50,000 บาทต่อเดือน สามารถสร้างรายได้ให้คนในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ต่อมา พลโทนันทเดชฯ พร้อมด้วยนางเธียรรัตน์ฯ และคณะ ได้เยี่ยมชมการฝึกอบรม “หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน” สาขาการประกอบอาหารไทย 90 ชั่วโมง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน มีทั้งผู้มีงานทำแล้วและผู้ว่างงาน เช่น ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว สามล้อถีบรับจ้าง พ่อครัว แม่ครัว บริกร ผู้ช่วยกุ๊ก นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็นการประกอบอาหารไทยประเภทน้ำพริก เเกง ต้ม ยำ อาหารไทยจานเดียว ขนมหวาน รวมทั้งการตกเเต่งเเกะสลักผักผลไม้ โดยผู้สำเร็จการฝึกอบรมการประกอบอาหารไทยไทย 90 ชั่วโมง สามารถเข้ารับการการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ได้อีกด้วย ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้