วท.ระยอง รับมอบศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง เพื่อพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น และกระจายรายได้สู่ชุมชน

50

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง ในโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ) เพื่ออนุรักษ์ ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นอันมีคุณค่า และกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อรองรับนโยบายโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC โดยมี ว่าที่เรือตรี   ชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก เชฟ   ชุมพล แจ้งไพร เชฟมิชลินสตาร์ของประเทศไทย และ เชฟณัฐพงศ์ ธีรนันทพิชิต จากโรงเรียนการอาหารไทยเอ็มเอสซี ซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูและนักศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนวิชาอาหารถิ่นระยอง ร่วมงานด้งกล่าว

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  เปิด“ศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง” ในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี วัตถุประสงค์เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารถิ่นระยอง  การพัฒนาหลักสูตร  เพื่อยกระดับกำลังคนอาชีวศึกษา และสร้างความยั่งยืนในการอนุรักษ์องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ โดยได้พัฒนาศักยภาพให้กับคณะอาจารย์แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ผ่านการฝึกอบรมทักษะต่างๆ และการทำธุรกิจร้านอาหาร ให้กับนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. และปวส.   รวมทั้งสนับสนุนการปรับปรุงร้านอาหารใบชะมวง ร่วมวางแผนด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนส่งเสริมองค์ความรู้สูตรอาหารและการบริหารธุรกิจร้านอาหาร จากเชฟชื่อดังระดับประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอขอบคุณ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และมุ่งมั่นจะสานต่อเจตนารมณ์ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มพัฒนา “เชฟชุมชน” ของประเทศไทย โดยการดำเนินโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ) ตั้งแต่ปี 2560 ตามยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา เพื่อรองรับนโยบายโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC  ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและการแปรรูปอาหาร เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร  สามารถนำไปสร้างอาชีพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอาหารในจังหวัดระยองต่อไปในอนาคตได้
    

ด้านว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง กล่าวว่า “ขอขอบคุณบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนากำลังพลอาชีวศึกษา และให้เกียรติมาร่วมพัฒนาการเรียนการสอน และปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคระยองได้ส่งเสริมให้นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้เรียนรู้รายวิชาอาหารถิ่น และฝึกอาชีพในศูนย์ฯ ทุกคน เพื่อเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ของจังหวัดระยอง และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษฝึกอาชีพ เพื่อให้สามารถเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารในอนาคตได้ ไม่เพียงเท่านี้ วิทยาลัยฯ ยัง ได้นำนักศึกษาจากในสาขาการเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาช่วยพัฒนาและฝึกฝนทักษะไปพร้อมๆกัน เช่น สาขาแผนกบัญชี สาขาด้านการตลาด สาขาด้านช่างไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ยังมีภารกิจส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น และการสอนการฝึกอาชีพการทำอาหารที่หลากหลายผ่านโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ทำให้เกิดการกระจายรายได้ สู่ประชาชนในจังหวัดระยองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย”
             

ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสัมผัสเสน่ห์และรสชาติอาหารภาคตะวันออก ต่อยอดเศรษฐกิจสู่ชุมชน และร่วมพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น  ด้วยการร่วมกันอุดหนุนอาหารและสินค้าจากศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง ได้รังสรรค์เมนูอาหาร เพื่อมื้อพิเศษของคุณในทุกๆ วัน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เฟซบุ๊ค www.facebook.com/ศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง วิทยาลัยเทคนิคระยอง อาจารย์มานิดา หยาดทอง หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง : หมายเลขโทรศัพท์ 061-837-9991
นางสาวสุภาพร กำมะหยี่ CSR Officer GC : หมายเลขโทรศัพท์ 084-629-142