ปธ.สภา อบจ.กาญจน์นำสมาชิกเปิดแถลงข่าวชี้แจ้งกรณีสมาชิกไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี64

150

วันนี้ (25 สิงหาคม 2563)เวลา 10.15 น. ที่บริเวณสนามด้านหน้าโรงงานกระดาษกาญจนบุรี นายชูศักดิ์ แม้นทิม สมาชิก อบจ.กาญจนบุรีและประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางมาพร้อมเพื่อนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย นายจรัญ ยิ่งภิญโญ นายสุรจิต ไสยะหุต นายประสาน นิยมทรัพย์ นายรุ่งเรือง พงษ์สวัสดิ์ นายประทวน เสือส่าน และ นาย สุรจิตร ไวยะหุต ส.อบจ.กาญจน์ เขตอำเภอเมือง นายณัฐนันท์ บ่อบัวทอง นายจำเนียรบัวทอง นาย ชูเกียรติ จีนาภักดิ์ ส.อบจ.กาญจนบุรี เขต อ.ท่าม่วง นายวิศิษฐ์ เลาหะกาญจนศิริ ส.อบจ.กาญจน์ อ.ท่ามะกา นายสุวิน อินทร์ประเสริฐส.อบจ.กาญจน์ อ.บ่อพลอย นายสุวรรณ พูนทรัพย์เจริญส.อบจ.กาญจน์ อ. ไทรโยค นางสาว จรวยพร โพธิ์พันธ์ นาย จักริน เชื้องาม ส.อบจ.กาญจน์ เขต อ. เลาขวัญ นายชัยวัฒน์ ธนวัฒน์สุวรรณส.อบจ.กาญจน์ เขต อ. ห้วยกระเจา และ เพื่อนสมาชิกจากอำเภออื่นๆอีกหลายท่านได้ตั้งโต๊ะเปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกรณีการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบการ ได้รับมอบสิทธิ์ เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุที่ราชพัสดุ แป้งโรงงานกระดาษ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งศึกษาเรียนรู้แห่งใหม่ของชาวจังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณ 16 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ไม่รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าวที่ฝ่ายบริหารเสนอ

และเมื่อคณะสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางมาถึงยัง บริเวณพื้นที่เปิดแถลงข่าว นายชูศักดิ์ แม้นทิมพร้อมเพื่อนสมาชิก อบจ.กาญจน์ได้เปิดแถลงข่าวเกี่ยวกับปัญหาที่สมาชิก อบจ.กาญจน์จำนวน 19 คนไม่รับร่างข้อบีญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่า ไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบัญญัติเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ทำให้สมาชิก อบจ.กาญจน์ทั้ง คนไม่รับร่างดังกล่าว โดยตัวแทน ส.อบจ.กาญจน์ได้กล่าวเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาเรียนรู้แห่งใหม่ว่า พวกเราทุกคนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและเห็นชอบทุกอย่างตามที่ทางจังหวัดและพี่น้องชาวกาญจน์ต้องการ แต่ที่ไม่สามารถให้ร่างงบประมาณดังกล่าวผ่านได้ก็เพราะการเสนอผิดระเบียบไม่เป็นไปตามกฎระเบียบตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณพวกตนจึงเห็นว่าผิด และต้องการให้มันถูกต้องจึงไม่เห็นด้วยกับร่างงบประมาณดังกล่าว

ต่อจากนั้น นายนายชัยวัฒน์ ธนวัฒน์สุวรรณ ประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเขตอำเภอห้วยกระเจา ได้กล่าวสรุปกรณีโรงงานกระดาษที่จะจัดทำเป็นสวนสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ของจังหวัดกาญจนบุรี ว่า พวกเราในกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริง ดังนี้ (1.)ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 ที่ฝ่ายบริหารทราบว่าจะมีการรับมอบที่ดินราชพัสดุดังกล่าวโดยการประสานงานของผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ ฝ่ายบริหารไม่เคยนำเรื่องนี้เข้าประชุมหารือกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่อย่างใด ซึ่งต่อมาสมาชิกฯพึ่งได้รับทราบ เมื่อมีการนัดประชุมสภาฯ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 (2.) สมาชิกฯ ไม่ทราบถึงรายละเอียดและขอบเขตจำนวนพื้นที่และอาคารรวมทั้งเครื่องจักรที่เมื่อรับมอบแล้วจะต้องเป็นภาระในด้านงบประมาณกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด(3.)การรับมอบพื้นที่ดังกล่าวจะต้องรับมอบภาระผูกพันที่อยู่ในพื้นที่ด้วยได้แก่การบุกรุกของราษฎรซึ่งในร่างบันทึกข้อตกลงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับกรมธนารักษ์ ในข้อ 15 ที่ผลักภาระการขับไล่ผู้บุกรุกให้กับสมาชิกฯและองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการซึ่งจะทำให้สมาชิกฯอาจเกิดความขัดแย้งกับพี่น้องประชาชนกลุ่มดังกล่าวข้างต้นและ(4.) สมาชิกฯขอยืนยันว่าจะดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอน แต่ต้องมีขั้นตอนกระบวนการที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2564 พร้อมจัดหางบประมาณเข้าไปดำเนินการอย่างต่อเนื่อเสร็จแล้วได้ให้สื่อมวลชนสอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวเสร็จการแถลงข่าว