องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนจังหวัดเพชบูรณ์ ประจำปี 2563

12

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนจังหวัดเพชบูรณ์ ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนการ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในเขตจังหวัดเพชบูรณ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์ โดยมีนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภอ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในพิธีฯ และมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน

สำหรับการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและผู้นำท้องที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ รักการออกกำลังกายและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนและผู้นำท้องที่ อีกทั้งยังเป็นกราสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 4 ชนิดกีฬา ดังนี้ 1.กีฬาฟุตบอลชาย 2.กีฬาวอลเลย์บอลหญิง 3.กีฬาเปตองทีมชาย ทีมหญิง
และ 4.กีฬาพื้นบ้าน