องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

19

วันนี้ (24 ส.ค.2563) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อติดตามการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อฟื้นฟูผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการศึกษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในการนี้ ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร ถึงแนวโน้มสถานการณ์และการดำเนินการของจังหวัดที่ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้กำหนดจุดเน้นขึ้น นอกเหนือจากการผลิตครูคุณภาพขึ้นอีก 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านเกษตรและอาหาร ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยในขั้นต้นได้มุ่งจัดทำโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจครัวเรือน เช่น การเลี้ยงโคดอกลำดวน การแปรรูปเนื้อโคและส่งเสริมการตลาดออนไลน์ การเพิ่มมูลค่าผ้าปักแซว เป็นต้น

และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน องคมนตรีร่วมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏในศตวรรษที่ 21 และเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้นำนักศึกษาเข้าหารือการพัฒนากิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษให้เป็น “วิศวกรสังคม” อันเป็นการพัฒนาทักษะอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาด้วยการลงพื้นที่พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตามความหมายของ “ราชภัฏ