สถ.ติวเข้มครู ก.ขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในทุก อปท. พร้อมประกาศผลรางวัล Thailand Rabies Awards 2020

20

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จัดฝึกอบรมครู ก. เป็นวิทยากรขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในทุก อปท. พร้อมประกาศผลรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 เชิดชูเกียรติ อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ผนึกกำลังร่วมกับ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า, การประกวดตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2020 เพื่อเชิดชูเกียรติ อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และการตรวจติดตามการดำเนินงานของ อปท.ในพื้นที่ต่างๆ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

อธิบดี สถ. กล่าวว่า ในวันนี้ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่จังหวัดนครนายก โดยมีท้องถิ่นจังหวัด บุคลากรด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 228 คน

ทั้งนี้ เพื่อผลิตครู ก.ที่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และมีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ ครู ข. ในแต่ละท้องถิ่น เพื่อดำเนินการควบคุมพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต่อไป

นอกจากนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกรมปศุสัตว์ ดำเนินการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และเป็นแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นๆ ได้พัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 นี้ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินรางวัลระดับประเทศ เพื่อตัดสินผลงานของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทละ 9 รางวัล โดยมีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานคณะทำงาน พร้อมทั้งมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมควบคุมโรค และกรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นคณะทำงาน

“รางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ที่จะมีการประกาศผลในเร็ววันนี้ เป็นอีกหนึ่งรางวัลในการกระตุ้นเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนให้ทุกพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการ นั่นคือ อปท.จะต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานปศุสัตว์ สาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม, มีการพัฒนาระบบการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า, มีผลงานดีเด่นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” อธิบดี สถ. กล่าว

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้ดำเนินการประกาศผลการตัดสินรางวัลให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับเรียนเชิญเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับรางวัลทั้ง 18 แห่ง เข้ารับรางวัลในช่วงเดือนกันยายน 2563 นี้