ยผ.จัดประชุมระดมความคิดเห็นในโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2

30

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2 กลุ่มอำเภอตอนกลางเหนือ และ ตะวันตก (อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอบ้านฝาง อ.หนองเรือ อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอกระนวน อำเภอน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอชำสูง อำเภอภูเวียง อำเภอหนองนาคำ อำเภอเวียงเก่า อำเภอชุมแพ อำเภอสีชมพู อำเภอภูผาม่าน และอำเภอพระยืน) โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน และนายอภิชาต ชมบุญ นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ สำนักผังประเทศและผังภาคผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวรายงาน และนายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น ร่วมรับฟังการประชุม

โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้แทนท้องถิ่น ผู้นำอาชีพ และประชาชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 150 คน ณ โรงแรมเดอะคอนวีเนียน ชั้น 7 ห้องประชุมวินเนอร์ จังหวัดขอนแก่น

สำหรับการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและระบบเมือง ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมืองในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและขีดความสามารถการพัฒนาจังหวัดในอนาคตอย่างยั่งยืน