กรมชลประทานเดินหน้าสำรวจออกแบบระบบชลประทานเพื่อระบายน้ำเจ้าพระยาผ่านคลองเจ้าเจ็ดออกสู่ทะเลแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างยั่งยืน

67

โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง คลองเจ้าเจ็ด-อ่าวไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในแผนงานบริหารจัดการน้ำเจ้าพระยาตอนล่างของกรมชลประทานในแผนงานที่ 4 เพื่อระบายน้ำในแนวเหนือ-ใต้ ตั้งแต่คลองเจ้าเจ็ดออกสู่อ่าวไทยให้ได้มากที่สุด ระบายน้ำออกสู่ทะเลได้130 ลบ.ม./วินาที และช่วยลดปริมาณระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและท่าจีนได้มากถึง 50% พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บและระบายน้ำของแก้มลิงคลองมหาชัย–คลองสนามชัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมปฐมนิเทศโครงการงานจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่างคลองเจ้าเจ็ด-อ่าวไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ “โครงการปรับปรุงโครงข่ายชลประทานฝั่งตะวันตก เป็นหนึ่งหมุดหมายสำคัญของปี 2563-2565 ในการสำรวจและออกแบบแผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองต่างๆ พร้อมแก้ปัญหาความไม่ต่อเนื่องของระบบระบายน้ำ ซึ่งเป็นปัญหาหลักของการระบายน้ำหลากออกสู่ทะเล โดยระบายน้ำผ่านแนวเหนือ-ใต้ โดยจะระบายน้ำเพิ่มจาก 52 ลบ.ม./วินาที เป็น 130 ลบ.ม./วินาที ร่วมกับการผันน้ำออกทางแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้เกินกว่าศักยภาพของสถานีสูบน้ำเดิมที่มีอยู่ริมแม่น้ำ และบริหารจัดการเพื่อการกักเก็บน้ำและนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง”

ประยงค์ วิลัย…ภาพ/ข่าว