แม่กองธรรมฯ ย้ำจัดสอบเน้นคุณภาพ ชี้ผู้ปฏิบัติละเมิดกฎจึงถูกร้องเรียน

26

วันนี้ (22 ส.ค.62) ที่ศาลาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน มีพิธีประทานโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ดีเด่น ปีการศึกษา 2561 โดยในในช่วงเช้า สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง บรรยายพิเศษ นโยบายการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ว่า ปีนี้เป็นปีที่ 5 แล้ว ที่สำนักงานแม่กองธรรมฯ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้ลงบันทึกข้อตกลงกับกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา จึงอยากให้มีการประเมินด้วยว่าที่ผ่านมาการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงมีผลเป็นอย่างไร
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กล่าวต่อไปว่า คณะสงฆ์ และสำนักงานแม่กองธรรมฯ มีนโยบายที่จะทำให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้กว้างขึ้น ทั้งหาวิธีที่จะทำอย่างไรให้มีคนดีในสังคมมากขึ้น ซึ่งคนที่จะเป็นคนดีได้ต้องมีหลักธรรมทางศาสนาและนำไปปฏิบัติจึงจะเกิดประโยชน์ เราจึงควรบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ให้มีคุณธรรม เพื่อให้เป็นน้ำดีมาไล่น้ำเสีย ไม่ว่าจะต้องใช้เวลาเท่าใดก็ตาม หากทำอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง สังคมจะดีขึ้น ที่ผ่านมามีปัญหาร้องเรียนมาที่สำนักงานแม่กองธรรมฯ มาทุกครั้งหลังที่มีการจัดสอบ ปัญหาเกิดจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ทำตามกฎ ระเบียบ กติกา ที่สำนักงานแม่กองธรรมฯ กำหนดไว้ จึงได้มีการตำหนิ ว่ากล่าวตักเตือนไป แต่ยังไม่ถึงขั้นลงโทษ หรือถอดถอน เราต้องการคนดี หากไปปลูกฝังเด็กในทางไม่ดี ในฐานะผู้บริหารทำถูกหรือไม่ ตนไม่หวังปริมาณ แต่หวังคุณภาพ ของคนที่ต่อไปจะต้องไปดูแลประเทศ ดูแลพระพุทธศาสนาต่อไป การมีจำนวนนักเรียนสอบได้มาก แต่ไม่มีคุณภาพ ไม่มีหลักเกณฑ์ เท่ากับเป็นการบ่มเพาะสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ติดเป็นนิสัย
จากนั้นช่วงบ่าย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จประทานโล่ประกาศเกียรติคุณและทุน สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ดีเด่น ปีการศึกษา 2561ดังนี้ ส่วนกลาง นักธรรม 1.วัดราชบพิธฯ 2.วัดบวรฯ 3.วัดพระพิเรนทร์ 4.คณะเขตลาดกระบัง 5.วัดราชโอรสาราม 6.วัดธรรมมงคล 7.วัดโมลีโลกยาราม 8.คณะเขตบางขุนเทียน 9.คณะเขตบางกะปี 10 วัดกาญจนสิงหาสน์ ธรรมศึกษา 1.คณะเขตมีนบุรี 2.วัดเสมียนนารี 3.คณะเขตสายไหม 4.วัดยานนาวา 5.วัดบวรนิเวศฯ 6.วัดเทพลีลา 7.วัดประยุรวงศาวาส 8.วัดพระศรีมหาธาตุ 9.วัดราชโอรสาราม 10.คณะเขตลาดกระบัง ส่วนภูมิภาค นักธรรม 1.คณะจ.นครราชสีมา 2.คณะจ.อุบลราชธานี 3.คณะจ.บุรีรัมย์ 4.คณะจ.ขอนแก่น 5.คณะจ.เชียงใหม่ 6.คณะจ.ศรีสะเกษ 7.คณะจ.ร้อยเอ็ด 8.คณะจ.อุดรธานี 9.คณะจ.สุรินทร์ 10.คณะจ.ชลบุรี ธรรมศึกษา 1.คณะจ.นครราชสีมา 2.คณะจ.อุบลราชธานี 3.คณะจ.กาญจนบุรี 4.คณะจ.สุรินทร์ 5.คณะจ.บุรีรัมย์ 6.คณะจ.ศรีสะเกษ 7.คณะจ.สมุทรปราการ 8.คณะจ.นครปฐม 9.คณะจ.สุพรรณบุรี และ 10.คณะจ.ปทุมธานี