กรมคุมประพฤติหารือร่วมกับเลขาธิการศาลยุติธรรม นำอุปกรณ์ EM มาใช้ในระบบงานคุมประพฤติ

35

วันนี้ (19 สิงหาคม 2563) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าหารือร่วมกับนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ถึงการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring: EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุกและเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมประพฤติ ณ อาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ เลขาธิการศาลยุติธรรม ได้กล่าวถึงข้อเสนอแนะในการดำเนินการวางระบบเฝ้าติดตามผู้กระทำผิดตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการบริหารจัดการใช้อุปกรณ์ EM ของศาล เพื่อนำมาปรับใช้กับระบบการติดตามของกรมคุมประพฤติ

นอกจากนี้ ยังมีการพูดคุยถึงความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างกรมคุมประพฤติและศาลยุติธรรม ทั้งการใช้อุปกรณ์ EM และการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และลดปริมาณการใช้กระดาษ (Paperless) อันเป็นการบูรณาการหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม