คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีจัดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสครั้งที่ 1/2563

40

คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีจัดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสครั้งที่ 1/2563 ตามมติมหาเถรสมาคมในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีภาค 14 ตามมติมหาเถรสมาคมที่ 143/2546

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ศาลาวัดตะคร้ำเอนอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี พระธรรมโพธิมงคลเจ้าอาวาสวัดนิมานรดีกรุงเทพมหานครรักษาการเจ้าคณะภาค 14 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสครั้งที่ 1/2563 ตามมติมหาเถรสมาคมในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีภาค 14 ได้เป็นประธานเปิดการประชุมได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนำสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวเปิดการประชุม

หลังกล่าวเปิดประชุมเสร็จแล้วจึงกล่าวให้โอวาทแก่เจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสและผู้ร่วมเข้าประชุมหลังจากเปิดกล่าวการเปิดประชุมเสร็จแล้วนายอนุชา หอยสังข์นายอำเภอท่ามะกาได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสถวายเครื่องไทยธรรมและจตุปัจจัยให้กับพระธรรมโพธิมงคล รักษาการเจ้าคณะภาค 14 จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่องพระสังฆาธิการกับการบริหารกิจการโดยพระเทพคุณาภรณ์เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานคร

พระธรรมราชานุวัตรเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพฯได้บรรยายเรื่องการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมในสถานการณ์ปัจจุบัน
พระราชวิสุทธาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีพระมหาวิสุทธิ์วิสุทธิ์ปัญโญ ปธ.9 รอง เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีบรรยายเรื่องพระสังฆาธิการกับการสนองงานคณะสงฆ์ในปัจจุบัน

พระปริยัติวรานุกูล เลขานุการเจ้าคณะภาค 14 บรรยายเรื่องสรุปพันธกิจงานคณะสงฆ์ภาค 14
พระเทพปริยัติโสภณเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีบรรยายสรุปและปิดการประชุมโดยมีเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสจำนวน 600 องค์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีภาค 14 เข้าร่วมประชุมและมีการถวายภัตตาหารเพลแด่เจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสบริเวณลานวัดตะคร้ำเอนโดยมีชาวบ้านสนุ่นหมู่ 5 และร้านลูกชิ้นหมูกอเก่งจ๋าวังศาลาได้นำลูกชิ้นมาทอดถวายพระรวมทั้งชาวบ้านตำบลตะคร้ำเอนและตำบลใกล้เคียงนำอาหารมาเลี้ยงเพลพระที่เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสจำนวน 600 องค์

ภาพ/ข่าว/นิติธาดารัตน์ เคนจิ…รายงาน