สอศ.มอบโล่ “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และ “คนดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563
เนื่องในวันครบรอบ 79 ปี อาชีวศึกษา

313

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ทำหน้าที่จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ โดยมีสถานศึกษาในสังกัดทั้งของรัฐและเอกชนรวมทั้งสิ้น 874 แห่ง จัดการสอน 9 ประเภทวิชาชีพหลัก ได้แก่ ช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ศิลปกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในรูปแบบปกติ ทวิภาคี และระยะสั้น ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ ในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 79 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งเป้าหมายมุ่งเน้นการสร้าง นักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ด้านวิชาชีพ และมีงานทำตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และที่สำคัญ ได้สร้างกำลังคนให้ตอบสนองกับนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0

ทั้งนี้ ในโอกาสครบรอบ 79 ปี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เป็นประธานมอบโล่รางวัลให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” จำนวน 153 ราย ใน 9 ประเภทวิชา 59 สาขาวิชา จาก
ทุกสาขาวิชาของสถานศึกษาทั่วประเทศ สาขาวิชาละ 1 ราย ทั้ง 5 ภาค ภาคละ 1 ราย และรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา” จำนวน 19 ราย ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ทั้ง 5 ภาค ภาคละ 2 ราย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือน
ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และทำคุณประโยชน์ในการสนับสนุนการศึกษาด้านวิชาชีพ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ขึ้น โดยได้ดำเนินการการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรอาชีวศึกษาในทุกระดับ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและการปฏิบัติงานด้านอาชีวศึกษา โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และบุคลากรอาชีวศึกษา ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์ ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม ให้ก้าวหน้า ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวปิดท้ายว่า ผมขอแสดงความยินดีกับครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรอาชีวศึกษาที่ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านรักษาคุณงามความดีที่ท่านได้ปฏิบัติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาต่อไป