พบโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมียหรือโรคคอบวมในโค กระบือ ระบาดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เตือนเกษตรกรเฝ้าสังเกตอาการป่วยของสัตว์ เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าว

85

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เนื่องจากพบการระบาดของโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมียหรือโรคคอบวมในโค กระบือ ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกรได้ จึงขอความร่วมมือให้เกษตรกรนำโค กระบือได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมียหรือโรคคอบวมพร้อมกันทั่วประเทศ

โดยจะฉีดในสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ซึ่งวัคซีนจะสามารถคุ้มโรคได้นานถึง 1 ปีในสัตว์ที่ได้รับการฉีดเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์และมีสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงที่ดี จะช่วยให้สัตว์เลี้ยงไม่เกิดสภาวะเครียด โดยเฉพาะในช่วงการเปลี่ยนแปลงของฤดู ทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้น

ดังนั้น ขอให้เกษตรกรสังเกตอาการป่วยของสัตว์ หากพบสัตว์ป่วยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ หรือปศุสัตว์จังหวัด หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ที่ 063-225-6888 หรือแอพพลิเคชั่น DLD 4.0 โดยทันที เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที