อาชีวะสงขลา ยกระดับอาหารพื้นถิ่นสู่สากล

171


วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ยกระดับอาหารพื้นถิ่นสงขลาสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผ่านศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นสงขลา “ตำรับสองเล” ขานรับนโยบาย “สงขลาสู่เมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหารของยูเนสโก”

นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมชมศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นสงขลา ณ ห้องอาหาร “ตำรับสองเล” โดยมี นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดนโยบายในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยมุ่งยกระดับการเรียนการสอนวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ และตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของครู และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ที่ตอบโจทย์นโยบายในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดตั้ง “ศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นสงขลา” และ “ห้องอาหารตำรับสองเล” เพื่อพัฒนาหลักสูตรอาหารพื้นถิ่นสงขลา โดยการสร้างมูลค่า และความโดดเด่นให้กับอาหารพื้นถิ่นสงขลา นำมาบริการในรูปแบบ Chef’s Table ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้เรียน ตลอดจนประชาชนที่สนใจ ให้มีศักยภาพในการสรรค์สร้างเมนูอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น นำไปสู่การยกระดับสถานศึกษาในการขับเคลื่อนอาหารพื้นถิ่นสงขลามรดกภูมิปัญญทางวัฒนธรรม สอดรับกับนโยบาย “สงขลาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก”

ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จะผลักดันให้ศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นสงขลา เป็นศูนย์กลางการจัดการความรู้ (KM) ด้านอาหารพื้นถิ่น ซึ่งผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนา ต่อยอด สร้างอาชีพ สร้างรายได้ในอนาคตต่อไป

โดยเมนูอาหารพื้นถิ่น (The Local of Singora Set) ประกอบด้วย 4 เมนู ได้แก่ ยำแตงกวาปลาฟู ซุปแกงเลียงยอดมะพร้าวปลาย่าง ครีมพูเร่จำปาดะ และข้าวหุงดอกดาหลา แกงปักษ์ใต้ โดยศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อหารพื้นถิ่นสงขลา จะเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการตลาด และสาขาอื่น ๆ